Gabinet
USG stawów
Kapilaroskopia
Oferta
RODO
Przydatne informacje
Certyfikaty i Szkolenia
Kontakt
Formularz Kontaktowy


 


Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny         

lek.med. Tomasz Szewczykowski Specjalista Reumatolog

 

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych( zwane dalej RODO) informuję że :

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tomasz Szewczykowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Prywatny Gabinet Lekarski Tomasz Szewczykowski z siedzibą ul. Sosnowiecka 49 , 42-202 Częstochowa tel. 664921012, NIP 9490026720
  2. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, w tym dane osobowe niemedyczne przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit a, b, c, f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych medycznych jest art. 9 ust 2 lit. H RODO. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie świadczeń zdrowotnych.
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Okres przetwarzania zależny jest od powszechnie obowiązujących przepisów regulujących przechowywanie dokumentacji medycznej. Obecnie okres ten wynosi 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczeń zdrowotnych( ostatni wpis w dokumentacji medycznej). W przypadku faktur / rachunków/innych dokumentów związanych z wykonywaniem usługi medyczne, lecz nie będących dokumentacją medyczną, okres przechowywania wynosi 5 lat.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych , prawo do ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie dokumentacji medycznej w powyższym zakresie pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeżeli uzna Pan/Pani za uzasadnione, że Pana /Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.
  6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń zdrowotnych, chyba że inne przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej.
  7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Copyright (c)2012 Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny